Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Aanmelding

• Aanmelden geschiedt via internet of door het toezenden, afgeven van een ondertekend inschrijfformulier.

• Door ondertekening van dit formulier of via internet verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden.

• Aanmeldingsformulieren worden zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst behandeld.

• Doorgaande AMV-leerlingen worden met voorrang geplaatst.

• Aanmelding geeft geen garantie op plaatsing.

• Cultura Kunsteducatie behoudt zich het recht voor een cursus / activiteit te annuleren, wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn.

• De cursist verbindt zich voor een heel schooljaar (jaarcursus van 1 augustus tot en met 31 juli) ofwel voor een volledige cursus in geval deze een van het schooljaar afwijkende cursusduur heeft.

• Het aanmeldingsformulier voor jongeren onder 18 jaar dient te worden ondertekend door een ouder of verzorger (betalingsplichtige).

 

Plaatsing

• Cursisten die geplaatst zijn voor instrumentale of vocale lessen worden bij het begin van het schooljaar door de docent benaderd voor een roosterafspraak en een eerste lesafspraak.

• De instrumentale en vocale lessen worden in groepsverband gegeven, tenzij er onvoldoende leerlingen zijn die qua leeftijd en niveau te combineren zijn. Individuele lessen worden aangeboden indien er geen geschikte medekandidaten zijn of indien vanuit pedagogisch / didactisch oogpunt een individuele les dringend gewenst is. Hiertoe kan slechts besloten worden in samenspraak met de docent en de directie.

• Aangemelde leerlingen die niet kunnen worden geplaatst komen automatisch op de wachtlijst. Hiervan ontvangt men in de maand september bericht.

• Cursisten die zich hebben aangemeld voor een cursus binnen de disciplines beeldend, theater, fotografie en kunstbeschouwing ontvangen een bevestiging van inschrijving met daarop vermeld de startdatum van de cursus.

 

Tussentijdse beëindiging

• Tussentijdse beëindiging dient in alle gevallen schriftelijk aan de administratie te worden gemeld.

• Het tussentijds beëindigen met teruggave of ontheffing van les- of cursusgeld is alleen mogelijk in bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van het afdelingshoofd / directeur (schriftelijk aanvragen). Als geldige redenen worden o.a. geaccepteerd langdurige ziekte van de cursist of verhuizing buiten de gemeente Ede.

• In alle gevallen hanteren wij altijd één volle maand opzegtermijn.

Uitval van lessen

• Bij verhindering van de cursist vindt geen restitutie plaats; verzuimde lessen worden niet ingehaald.

• De cursist wordt vriendelijk verzocht zich in geval van afwezigheid tijdig af te melden bij de receptie van Cultura, telefoon 0318-672800, met vermelding van de naam van de docent.

• Bij afwezigheid van de docent wordt de cursist telefonisch op de hoogte gebracht.

• Bij langdurige ziekte van docenten (langer dan twee weken) worden de lessen zoveel mogelijk vervangen.

• Indien in één cursusjaar 3 of meer instrumentale lessen (buiten de vakantieregeling om) van schoolwege komen te vervallen ontstaat recht op restitutie van les- cursusgeld.Restitutie wordt op verzoek verleend na afloop van het schooljaar op basis van het aantal gemiste lessen maal het lesgeld gedeeld door 36 / 38. Een restitutieaanvraag wordt tot uiterlijk 12 maanden na het jaar waarover u teruggave vraagt, in behandeling genomen.

• Beeldende lessen: uit een reeks van 26 of minder, die tijdens de cursusperiode niet kunnen worden gegeven, worden aan het eind van de cursus ingehaald.

 

Betalingswijze

Cultura heeft 2 soorten betalingsmogelijkheden:

1)  Automatische incasso

2)  Cursus bedrag betalen in 1 keer: Het te betalen lesgeld verwachten wij vóór de op de nota vermelde vervaldatum op onze rekening.

-   Bij niet tijdige betaling komen de wettelijke rente en invorderingskosten voor rekening van de betalingsplichtige.

-   Indien een leerling later in het schooljaar wordt geplaatst, wordt het verschuldigde lesgeld naar evenredigheid aangepast.

 

 IBANrekeningnummer: NL35RABO0395187028 t.n.v. Stichting Cultura, o.v.v. Kunstencentrum

 

Recht van Cultura Kunsteducatie

• De directie van Cultura kan besluiten een leerling / cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, b.v. bij ernstige betalingsachterstand of wangedrag. De verplichting tot betaling van het les- cursusgeld blijft dan bestaan.

• Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de in de brochure/flyer/website  vermelde informatie (zoals namen van docenten, tijden e.d.) Cultura Kunsteducatie behoudt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie.

• In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directeur.

 

Aansprakelijkheid

• Cultura Kunsteducatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de cursisten / leerlingen maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen, waarin wettelijke aansprakelijkheid van Cultura wordt vastgesteld.

 

Fotografie, film en geluid

• Cultura behoudt zich het recht voor om beeld- en geluidsmateriaal, genomen tijdens lessen, cursussen en evenementen te gebruiken voor pr- en publicatiedoeleinden. Mocht u hiertegen bezwaren hebben, dan vragen wij u contact op te nemen met onze afdeling PR & Communicatie, bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Cultura: 0318-672800

 

Wijzigingen onder voorbehoud.

Meer in deze categorie: Informatie »