Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kunstencentrum Cultura

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het cursorisch onderwijs van Kunstencentrum Cultura te Ede. Kunstencentrum Cultura behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Versie 2015


 

1. Inschrijven
Aanmelding dient te geschieden via het (digitale) inschrijfformulier. Nadat Kunstencentrum Cultura de inschrijving ontvangen heeft, bevestigen wij dit zo spoedig mogelijk per e-mail. Inschrijfformulieren worden zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst behandeld. Het inschrijfformulier voor jongeren onder de 18 jaar dient te worden ondertekend door een ouder of verzorger (betalingsplichtige).


 

2. Verbindend verklaring
Door het inschrijfformulier ondertekend te retourneren of digitaal te versturen, verklaart de aspirant-cursist of diens ouder(s) of voogd(en) akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden, die zijn te raadplegen op de website van het Kunstencentrum Cultura (www.cultura-ede.nl). De cursist verbindt zich voor een heel schooljaar (jaarcursus van 1 september t/m 31 juli) ofwel voor een volledige cursus in geval deze een van het schooljaar afwijkende cursusduur heeft.


 

3. Het plaatsen en roosteren van cursisten
Voor instrumentale en vocale lessen neemt de docent uiterlijk één week voor de eerste les contact op voor een roosterafspraak en een eerste lesafspraak. Soms komt het voor dat er voor een cursus of instrument een wachtlijst is. De aspirant-cursist ontvangt dan tijdig bericht, evenals zodra er weer plaats is. Kunstencentrum Cultura behoudt zich het recht voor een cursus/activiteit te annuleren, wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn.


 

4. Tussentijdse beëindiging
Tussentijdse beëindiging dient in alle gevallen schriftelijk aan de cursistenadministratie te worden gemeld. Het tussentijds beëindigen met teruggave of ontheffing van les- of cursusgeld is alleen mogelijk in bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van het afdelingshoofd. Als geldige redenen worden o.a. geaccepteerd langdurige ziekte van de cursist of verhuizing buiten de gemeente Ede. In alle gevallen hanteren wij altijd één volle maand opzegtermijn.


 

5. Afwezigheid van de cursist
a) Lessen die door de cursist niet worden bijgewoond, kunnen niet worden ingehaald. Wanneer een cursist meer dan een kwart van het totaal aan gegeven lessen zonder opgaaf van reden afwezig is, heeft Kunstencentrum Cultura het recht de lessen aan de betreffende cursist te staken en de cursist uit te schrijven waarbij voor de cursist de betalingsverplichting van het les- of cursusgeld voor de volledige cursus blijft bestaan. Dit omdat Kunstencentrum Cultura verantwoord omgaat met de toegekende subsidie. b) De cursist wordt vriendelijk verzocht om zich, in geval van afwezigheid, tijdig af te melden bij de receptie van Cultura. Telefoonnummer 0318-672800, met vermelding van de naam van de docent.


 

6. Lesuitval / afwezigheid van de docent
a) Bij afwezigheid van de docent wordt de cursist per sms of mail op de hoogte gebracht.
b) Bij langdurige ziekte van de docent (langer dan twee weken) worden de lessen zoveel mogelijk vervangen.
c) Beeldende lessenuit een reeks van 26 of minder, die tijdens de cursusperiode niet kunnen worden gegeven, worden aan het eind van de cursus ingehaald.


 

7. Restitutie van lesgeld
Indien in één cursusjaar 3 of meer instrumentale lessen (buiten de vakantieregeling om) van schoolwege komen te vervallen ontstaat recht op restitutie van het lesgeld. Restitutie wordt op schriftelijk verzoek verleend
na afloop van het schooljaar op basis van het aantal gemiste lessen maal het lesgeld gedeeld door 36. Een restitutieaanvraag wordt uiterlijk tot 12 maanden na het jaar waarover u teruggave vraagt, in behandeling genomen.


 

8. Betalingscondities
Voor het volgen van de cursussen is cursusgeld verschuldigd. Hiervoor ontvangen de cursisten een (verzamel-)factuur, ook indien toestemming is gegeven voor automatische incasso. Er zijn twee soorten betalingsmogelijkheden:

a. Automatische incasso; Mogelijk bij jaarcursus muziek, dans, theater en musical in maximaal 5 betaaltermijnen en jaarcursus beeldend in maximaal 4 betaaltermijnen.

De incassotermijnen voor seizoen 2015 - 2016 zijn:

- 30 oktober 2015 (1e termijn)

- 28 december 2015 (2e termijn)

- 29 februari 2016 (3e termijn)

- 30 april 2016 (4e termijn)

- 27 juni 2016 (5e termijn, niet voor Beeldend)

 

Bij later instromen zal de 1e incassodatum nader worden bepaald.


b. Cursusbedrag in 1 keer betalen; het te betalen lesgeld verwacht Kunstencentrum Cultura vóór de op de nota vermelde vervaldatum op de rekening;

 

IBAN rekeningnummer: NL35RABO0395187028 t.n.v. Stichting Cultura, o.v.v. Kunstencentrum. Vergeet u s.v.p. niet het referentie- en notanummer te vermelden.

 

Bij niet tijdige betaling is Kunstencentrum Cultura helaas genoodzaakt wettelijke rente- en invorderingskosten in rekening te brengenHierbi komen de wettelijke rente en invorderingskosten voor rekening van de betalingsplichtige. Indien een leerling later in het schooljaar wordt geplaatst, wordt het verschuldigde lesgeld naar evenredigheid aangepast.


 

9. Betalingsachterstand
Bij betalingsachterstand behoudt Kunstencentrum Cultura zich het recht voor de lessen niet langer te continueren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen worden niet ingehaald. Wanneer een debiteur zijn betalingsverplichting niet nakomt, geven wij het incasso uit handen aan een extern bureau, waarbij gemaakte kosten en wettelijke rentes voor rekening zijn van de debiteur. Bij betalingsachterstand kan Kunstencentrum Cultura de inschrijving voor een vervolgcursus weigeren.


 

10. Huishoudelijk reglement
Cursisten en hun begeleiders worden geacht het huishoudelijk reglement van Kunstencentrum Cultura te respecteren, alsmede de reglementen die gelden op locaties waar Kunstencentrum Cultura lesruimtes huurt. Het huishoudelijk reglement van Kunstencentrum Cultura wordt u op verzoek toegestuurd.


 

11. Aansprakelijkheid
Kunstencentrum Cultura kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal aan lijf of goed (kleding, instrumenten, materialen, werkstukken en vervoersmiddelen) van cursisten en bezoekers. Uitzonderingen vormen de gevallen, waarin wettelijke aansprakelijkheid van Cultura wordt vastgesteld. Cursisten worden geacht de veiligheidsinstructies op te volgen.


 

12. Privacy persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat Kunstencentrum Cultura uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres opneemt in een gegevensbestand. Kunstencentrum Cultura gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens
gebruiken om u te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten en om deze informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Kunstencentrum Cultura verstrekt uw gegevens niet aan derden. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de cursistenadministratie van Kunstencentrum Cultura. Verwijdering is slechts mogelijk wanneer er geen betalingsverplichting meer is.


 

13. Vertrouwenspersoon/protocol

In Cultura kan, waar nodig, een beroep worden gedaan op een extern vertrouwenspersoon.


 

14. Gebruik van beeld- en geluidmateriaal
Kunstencentrum Cultura behoudt zich het recht voor om geluid- en beeldmateriaal van cursisten te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Wanneer u daar op voorhand bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u ons daarvan direct bij aanvang van de cursus in kennis te stellen. Wanneer u bezwaar maakt tegen het specifieke gebruik van bepaald beeld- of geluidmateriaal, dan verzoeken wij u ons eveneens daarover te informeren.


 

15. Publicatie inhoud cursussen en tarieven
Aan de publicatie van cursusprijzen en inhoud van de cursussen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen worden nadrukkelijk voorbehouden. Voor volwassen vanaf 21 jaar zijn wij verplicht het hoge BTW-tarief van 21 % in rekening te brengen. Wijzigen onder voorbehoud. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directeur.

  


 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2015 - 2016


Zomervakantie: 12 juli t/m 23 augustus 2015

Herfstvakantie: 18 oktober t/m 25 oktober 2015

Kerstvakantie: 20 december 2015 t/m 3 januari 2016

Voorjaarsvakantie: 21 februari t/m 28 februari 2016

Goede Vrijdag: 25 maart 2016

2e Paasdag: 28 maart 2016

Koningsdag: 27 april 2016

Meivakantie: 1 mei t/m 8 mei 2016

2e Pinksterdag: 16 mei 2016

Zomervakantie: 10 juli t/m 21 augustus 2016

 

Wijzigingen onder voorbehoud.

Meer in deze categorie: Informatie »