Algemene voorwaarden Bibliotheek Cultura 2021

Inschrijving en lidmaatschap

Je bent welkom bij De Bibliotheek Cultura tijdens de openingsuren. Of je wel of geen lid bent, je kunt alle aanwezige mediamaterialen raadplegen.  Wanneer je als lid van de Bibliotheek Cultura bent ingeschreven, kun je de mediamaterialen ook lenen.

 • Ben je jonger dan 14 en wil je lid worden van de bibliotheek dan heb je schriftelijke toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig.
 • Ben je de lenerspas kwijt, meldt dit dan bij de bibliotheek.  Wij blokkeren dan de pas om misbruik te voorkomen.  Meld je de vermissing van de lenerspas niet, dan zijn de financiële gevolgen voor eigen rekening.
 • Bij vermissing van de lenerspas kun je tegen betaling een nieuwe pas aanvragen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
 • Je bent zelf aansprakelijk voor alle kosten die de Bibliotheek maakt bij het niet of niet tijdig inleveren, verloren gaan of opnieuw in bezit krijgen van de op de lenerspas geregistreerde mediamaterialen.

De lenerspas is strikt persoonlijk.

Betaling lidmaatschap en automatische incasso

Om je in te schrijven en de contributie te kunnen innen, vragen wij jouw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, email en als je kiest voor automatische incasso, je bankrekeningnummer. Wijzigingen van deze gegevens geef je zo snel mogelijk aan de Bibliotheek door. Je bent zelf aansprakelijk voor eventuele financiële gevolgen van het niet op tijd melden van naam- en adreswijzigingen.

Je sluit een lidmaatschap af voor de periode van één jaar (12 maanden).

Verlenging van het lidmaatschap

 • Na de eerste abonnementsperiode van één jaar zetten wij het lidmaatschap over naar een periode voor onbepaalde tijd, tenzij je hebt gekozen voor een andere abonnementsvorm dan het standaardabonnement.
 • Ieder jaar ontvang je ongeveer 4 weken voor de verlengingsdatum van het abonnement, een factuur voor de betaling van de nieuwe abonnementstermijn. Heb je de bibliotheek gemachtigd en betaal je via automatische incasso, denk dan aan voldoende saldo op je bankrekeningen rond de verlengingsdatum van jouw abonnement.
 • Ieder jaar betaal je na ontvangst van de factuur of aankondiging van de automatische incasso. Ontvangen wij de betaling niet binnen de betalingstermijn, dan ontvang je een herinnering. Blijft de betaling ook dan uit, dan schakelen wij een incassobureau in. De kosten die dit met zich meebrengt zijn voor jou.
 • Na ontvangst van de betaling door de bibliotheek verlengen wij het abonnement automatisch. Je kunt de bestaande pas blijven gebruiken.
 • Ook jeugdleden die geen contributie hoeven te betalen, kunnen bij verlenging hun bestaande pas blijven gebruiken.

Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:

 • Wanneer de lener overlijdt;
 • Wanneer de bibliotheek op grond van niet naleven van de algemene voorwaarden jou geen toegang meer geeft tot één van de vestigingen of jou niet meer laat lenen.
 • Wanneer je opzegt.  Heb je een abonnement voor onbepaalde tijd, dan kun je elk moment, rekening houdend met een opzeggingstermijn van één volle kalendermaand, opzeggen. De opzegging gaat in op de eerste dag van de maand.  Je kunt zowel schriftelijk als persoonlijk in de bibliotheek opzeggen. De bibliotheekmedewerker kan bij opzegging naar je legitimatiebewijs vragen. De opzegging gaat pas in, nadat je alle door jou geleende materialen hebt ingeleverd en je aan alle betalingsverplichtingen aan de Bibliotheek hebt voldaan.
 • Wanneer je meer dan 4 maanden niet voldaan hebt aan de (betalings-)verplichtingen, zoals genoemd in de algemene voorwaarden. Wij schrijven je dan uit. Wanneer je alsnog de geleende media inlevert en/of de verschuldigde vergoedingen, boetes en kosten volledig betaalt, kunnen we je weer inschrijven.
 • In de eerste contractperiode van één jaar is tussentijdse opzegging wettelijk niet toegestaan. Je ontvangt dan ook geen restitutie van abonnementsgelden. Zeg je op nadat het abonnement is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd, dan ontvang je restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld vanaf de datum waarop de opzegging ingaat. Je ontvangt dan 1/12 van het betaalde abonnementsgeld voor elke volledige maand na beëindiging van het lidmaatschap.

Uitlening en gebruik van mediamaterialen (verlies en beschadiging)

 • Bij beschadiging van apparatuur als gevolg van het lenen en gebruiken van audiovisuele materialen aanvaardt de Bibliotheek Cultura geen enkele aansprakelijkheid en is de Bibliotheek Cultura onder geen voorwaarde gebonden aan vergoeding van geleden schade.
 • Ben je mediamaterialen kwijt of zijn deze beschadigd, dan vergoed je deze aan De Bibliotheek Cultura tegen de nieuwprijs.
 • Je kunt de geleende mediamaterialen twee keer verlengen, tenzij de materialen door iemand anders zijn aangevraagd.

Uitsluiting van het lenen van materialen

Lever je de materialen, ook na ontvangst van schriftelijke herinneringen niet in, dan blokkeren wij de lenerspas. Je kunt dan geen materialen meer lenen. Je ontvangt daarna een rekening voor het bedrag voor vervanging van de betreffende materialen, verhoogd met administratiekosten. Betaal je deze rekening niet, dan schakelen wij een incassobureau in. De extra kosten die dit met zich meebrengt, zijn voor jouw rekening.

Privacybescherming

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en behandelen de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk. Hoe wij dit precies doen, welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken, leggen wij in deze privacy- en cookieverklaring uit. Lees hier onze privacyverklaring.

Wijziging en intrekking van deze algemene voorwaarden

 • Alleen de nieuwste versie van (delen van) dit reglement geldt. De bibliotheek kan dit reglement tussendoor aanpassen. Alle voorgaande (delen van) versies vervallen zodra de nieuwe versie ingaat.
 • Ingrijpende wijzingen en/of intrekking van het reglement kondigen wij tenminste één maand voor de datum van ingang van de wijziging c.q. de intrekking van dit reglement aan. Wij maken dit bekend (zichtbaar) in de bibliotheek en op onze website. Ingrijpende wijzigingen gelden vanaf één maand na de datum van aankondiging van de wijziging.
 • Onder ingrijpende wijzigingen verstaan wij wijzigingen van meer dan 30% in de abonnementsgelden, tarieven, te lenen media, boetes en alle andere wijzigingen die de bibliotheek als ingrijpend aanmerkt én bekend maakt volgens lid 3. Alle andere wijzigingen zijn niet ingrijpende wijzigingen.
 • Niet ingrijpende wijzigingen actualiseren wij periodiek en gelden per direct. Ook deze wijzigingen maken wij (zichtbaar) in de bibliotheek en op onze website bekend.

Overig

 • De tarieven kun je hier vinden. Deze lijst is ook verkrijgbaar in de Bibliotheek.
 • Wij kunnen de tarieven tussendoor wijzigen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directeur.

Koninklijke Bibliotheek

 • Als lid van de Bibliotheek Cultura kun je gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je bijvoorbeeld e-books lenen.
 • De Koninklijke Bibliotheek biedt ook specifieke diensten aan via de website www.bibliotheek.nl. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, maak je op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan.
 • Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit, zodat de Koninklijke Bibliotheek jou als lid van de bibliotheek herkent. Zodra je een account voor deze dienst(en) aanmaakt geef je toestemming voor het verstrekken van jouw lidmaatschapsgegevens van de Bibliotheek Cultura aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens volgens haar eigen privacyverklaring.
 • Ben je via jouw bibliotheeklidmaatschap bij de online Bibliotheek geregistreerd voor het lenen van e-books, dan geeft de Koninklijke Bibliotheek dat aan ons door en vermelden wij dat in onze lidmaatschapsadministratie. We doen dat omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die je aan ons betaalt. Ook kunnen wij je dan beter helpen bij bijvoorbeeld vragen over jouw lidmaatschap en jou informeren over nieuwe tarieven voor abonnementen met e-books en specifieke evenementen rondom e-books. Bepaalde promotiecampagnes hoeven wij jou dan niet te sturen omdat je al gebruik maakt van e-books.