Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Algemene voorwaarden Bibliotheek 2020

Algemene voorwaarden de Bibliotheek Cultura 

Inschrijving en lidmaatschap (incl. legitimatie)
De Bibliotheek Cultura is tijdens de openingsuren voor iedereen toegankelijk. Ter plaatse kunnen de aanwezige mediamaterialen worden geraadpleegd. Voor het lenen van mediamaterialen dient men als lener van de Bibliotheek Cultura te zijn ingeschreven.

Leners tot en met 13 jaar kunnen zich in laten schrijven na schriftelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Bij vermissing van de lenerspas is het verplicht hiervan melding te maken bij de Bibliotheek. De lenerspas wordt geblokkeerd teneinde onrechtmatig gebruik te voorkomen. De lener is financieel aansprakelijk wanneer van de vermissing geen melding wordt gedaan. Bij vermissing van de lenerspas wordt tegen betaling een nieuwe pas verstrekt op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. De lener is aansprakelijk voor alle kosten die de Bibliotheek maakt bij het niet of niet tijdig inleveren, verloren gaan of opnieuw in bezit krijgen van de op de lenerspas geregistreerde mediamaterialen.

De lenerspas is strikt persoonlijk.

Betaling lidmaatschap en automatische incasso

Bij inschrijving worden gegevens gevraagd die voor de contributiebetaling en uitleenregistratie noodzakelijk zijn, te weten: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en email. Wijzigingen van deze gegevens dienen aan de Bibliotheek worden gemeld. Voor eventuele financiële gevolgen van het niet tijdig melden van persoon- en adreswijzigingen is de lener aansprakelijk.

De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar (12 maanden)

Voor het verlengen van het lidmaatschap wordt uiterlijk 4 weken voor vervaldatum een factuur verzonden, of vindt, met toestemming automatische incasso plaats

Verlenging van het lidmaatschap

 1. Alle abonnementsovereenkomsten worden na de eerste contractperiode van één jaar omgezet naar een periode voor onbepaalde tijd, tenzij een andere abonnementsvorm dan het standaardabonnement is overeengekomen.
 2. Leden ontvangen jaarlijks, ongeveer 4 weken voor de verlengingsdatum van hun abonnement, een factuur voor de betaling van de nieuwe abonnementstermijn. Leden die de bibliotheek hebben gemachtigd en dus via automatische incasso betalen, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op en omstreeks de verleningsdatum van hun abonnement.
 3. Jaarlijks moeten de abonnementsgelden na het eerste verzoek voor of op de verlengingsdatum van het abonnement worden betaald. Als er geen betaling plaatsvindt, ontvangt de lener een herinnering. Blijft de lener daarna nog in gebreke dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten die dit met zich meebrengt zijn voor de lener.
 4. Na ontvangst van de betaling door de bibliotheek wordt het abonnement automatisch verlengd, zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas.

Voor jeugdleden: verlenging van het lidmaatschap van leden die niet gehouden zijn tot betaling geschiedt verlenging eveneens zonder verstrekking van een lenerspas.

Beëindiging van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 • Bij overlijden van de lener
 • Bij uitsluiting van toegang en/of uitlening conform dit reglement door of namens de bibliotheek;
 • Bij opzegging door de lener. Opzegging is in het geval van een abonnement voor onbepaalde tijd op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één volle kalendermaand. De opzegging gaat in op de eerste dag van de maand. Opzegging kan geschieden op de manier waarop het abonnement is aangegaan (schriftelijk, persoonlijk). De Bibliotheek kan bij opzegging een legitimatiebewijs verlangen. De opzegging kan alleen geëffectueerd worden, indien de lener alle door hem geleende/in zijn bezit zijnde media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen van de lener jegens de Bibliotheek zijn voldaan.
 • Door uitschrijving door de Bibliotheek indien de lener zijn (betalings)verplichtingen genoemd in dit regelement gedurende meer dan 4 maanden niet is nagekomen. Deze uitschrijving wordt opgeheven wanneer alsnog teruggave van de geleende media en/of volledige betaling van de verschuldigde vergoedingen, boetes en kosten heeft plaatsgevonden.
 1. Tussentijdse opzegging gedurende de eerste contractperiode van één jaar is wettelijk niet toegestaan. Er wordt in dit geval dan ook geen restitutie van abonnementsgelden verleend. Bij tussentijdse opzegging nadat het abonnement is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd verleent de bibliotheek de lener restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld vanaf de datum waarop de opzegging ingaat. De restitutie bedraagt 1/12 van het betaalde abonnementsgeld voor elke volledige maand na beëindiging van het lidmaatschap.

Uitlening en gebruik van mediamaterialen (verlies en beschadiging)
De Bibliotheek Cultura aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur als gevolg van het lenen en gebruiken van audiovisuele materialen en is onder geen voorwaarde gebonden aan vergoeding van geleden schade. Vermiste mediamaterialen worden aan De Bibliotheek Cultura vergoed op grond van de nieuwprijs. De uitleentermijn van geleende mediamaterialen kan twee keer worden verlengd, mits de materialen niet zijn aangevraagd.

Uitsluiting van het lenen van materialen

Indien de materialen – na toezending van schriftelijke herinneringen – nog niet zijn ingeleverd, wordt de lenerspas geblokkeerd en kunnen geen materialen meer op de pas worden geregistreerd. Daarna wordt de rekening verstuurd. Deze rekening betreft het bedrag ter vervanging van de betreffende materialen verhoogd met administratiekosten. Indien de rekening niet wordt voldaan, wordt een incassobureau ingeschakeld. De extra kosten die hier mee gemoeid zijn worden in rekening gebracht bij de lener.

Privacybescherming

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, zetten wij in deze privacy- en cookieverklaring uiteen. Lees hier onze privacyverklaring.

Wijziging en intrekking van deze algemene voorwaarden

 1. Alleen de nieuwste versie van (delen van) dit reglement is van toepassing. De bibliotheek behoudt zich het recht op tussentijdse wijzigingen voor. Alle voorgaande (delen van) versies vervallen met het inwerking treden van een nieuwe versie.
 2. Ingrijpende wijzigingen zijn wijzigingen die veranderingen betreffen van meer dan 30% in de abonnementsgelden, tarieven, te lenen media, boetes alsmede alle andere wijzigingen die als ingrijpend door de bibliotheek worden aangemerkt én worden bekend gemaakt conform lid 3. Alle andere wijzigingen zijn niet ingrijpende wijzigingen.
 3. Ingrijpende wijzingen en/of intrekking van het reglement worden tenminste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging c.q. de intrekking van dit reglement aangekondigd door dit (zichtbaar) in de bibliotheek en op haar website bekend te maken. Ingrijpende wijzigingen gelden vanaf één maand na de datum van aankondiging van de wijziging.
 4. Niet ingrijpende wijzigingen worden periodiek geactualiseerd en (zichtbaar) kenbaar gemaakt in de bibliotheek en op haar website en gelden per direct.

Overig
Tarieven kunnen tussentijds gewijzigd worden. Tarieven staan vermeld op de tarievenlijst, die verkrijgbaar is in de Bibliotheek en te vinden is op de site. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directeur.

Koninklijke Bibliotheek
Als lid van de Bibliotheek Cultura kunt u gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat u een account voor deze dienst(en) aanmaakt geeft u hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van de Bibliotheek Cultura aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring: https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html.

Als u gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kunt u voor uw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.